หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference) มีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 รูปแบบออนไลน์ Video Conferencing ผ่านระบบ Cisco Webex ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation towards Sustainable Development Goals)” การประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมที่สามารถระดมความคิดเห็น ความมุ่งมั่นและการดำเนินการเพื่อที่จะขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ โดยจะมีการเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนแนวความคิดจากผู้นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคม
2. เกิดเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอก ทำให้สามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขัน

เจ้าภาพจัดงาน

• สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ร่วมกับ
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หอการค้าไทย
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• Ming Chuan University, MCU
• วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ (TCISM)
• สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (Yong Thai Entrepreneurs Association: YTEA)
• สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน 泰中侨商联合会 Thai-Chinese Commerce Association

รูปแบบการประชุม

การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดโครงการ

ออนไลน์ Video Conferencing ผ่านระบบ Cisco Webex

ลักษณะของผลงานที่เปิดรับ

1. เป็นผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขา
  • สังคมศาสตร์ อาทิ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

ประเภทของการนำเสนอ

นำเสนอผลงานในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex เฉพาะแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

กำหนดการส่งบทความ

ช่วงเวลา การดำเนินงาน
ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 67 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ไม่เกิน 15 หน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
1 มี.ค. 67 – 10 พ.ค. 67 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
20 พ.ค. 67 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข
27 พ.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
7 มิ.ย. 67 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference)
ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 67 ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

ค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินภายใน 15 เมษายน 2567
  • นักศึกษา 2,000 บาท/เรื่อง
  • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/เรื่อง
2. ชำระเงินระหว่าง 16 -30 เมษายน 2567
  • นักศึกษา 2,500 บาท/เรื่อง
  • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/เรื่อง

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.utcc.ac.th/conference_8

ผู้นำเสนอผลงานให้โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้า)
บัญชีเลขที่ 121-1-51521-6 ชื่อบัญชีนางสาวลลิดา ปรีดากรณ์ และนางสาวนิรมล สุดคนึง
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference)

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้สมัคร upload หลักฐานการชำระเงินได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัคร

รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Template)

• รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ไทย-อังกฤษ) Download Template
• รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ไทย-จีน) Download Template

ติดต่อสอบถาม

แผนกพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย สำนักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0 2697 6381-2, มือถือ 08 0228 8350
E-mail: [email protected]

© UTCC. All Rights Reserved.